Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe


Nazwa zamówienia:Aktualizacja dokumentacji w zakresie uzgodnień branżowych i projektów podziałów dla układu przyległego do ulicy Cieszyńskiej oraz w zakresie wprowadzenia nieistotnych zmian dotyczących ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej
Zamawiający:Miasto Bielsko - Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej

ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 472-60-10
fax (033) 497-96-35
Rodzaj zamówienia:Usługi
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-09-11 10:30:00
Termin otwarcia:2018-09-11 11:00:00
Pliki do pobrania:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (data zamieszczenia 08.10.2018r.) - -----------------------------------------------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.09.2018 r.) - ----------------------------------------------------------------------------
Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 11.09.2018 r.) - ---------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 30.08.2018 r.) -
Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców -
Rozdział II SIWZ - Wzory oświadczeń dla Wykonawców -
Rozdział III SIWZ - Formularz oferty wraz z załącznikami -
Rozdział III SIWZ - Tabela Elementów Rozliczeniowych -
Rozdział IV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (spis załączników do Specyfikacji technicznej) -
Rozdział IV SIWZ - Specyfikacja Techniczna z załącznikami -
Rozdział V SIWZ - Wzór umowy -
Rozdział V SIWZ - Projekty zabezpieczeń należytego wykonania umowy -
Termin udzielenia zamówienia:2018-10-03 13:00:00